Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvar

ViRedo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. ViRedo är vidare personuppgiftsbiträde i vår verksamhet som uppdragstagande redovisningsbyrå.

ViRedo ABs behandling av personuppgifter

ViRedo behandlar personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, eller annan, t.ex. Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet, av åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar ViRedo.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl.a. kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan ViRedo även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Personuppgifter (namn, organisation, personnummer, telefonnummer, e-post mm) som lämnas i samband med kontaktformulär via ViRedos hemsida, sparas bara så länge som det krävs för att besvara den förfrågan som inkommer eller längre om det så krävs av förfrågans karaktär.

Mottagare av informationen

ViRedo är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

ViRedo kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att ViRedo ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Säkerhet vid behandling av personuppgifter

ViRedos ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. ViRedos system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

ViRedo kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att ViRedo ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Rätten till information och rättelse

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade. Använd kontaktuppgifterna till Viredo om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter.

Använder vi Cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Läs mer här.

Kontaktperson vid frågor:

Helena Grufman, helena.grufman@viredo.se