Koncernredovisning

Bokföring

Avstämningar, moms- och skattedekl, lön, reskontra, kvittohantering mm

Årsredovisning

Bokslutsdispositioner, K2, K3, kontakt revisor mm

Inkomstdeklaration

Deklaration för olika bolagsformer och privatpersoner.

Rapportering

Avstämda rapporter, egen tillgång via webben mm

ViRedo är en välrenommerad redovisningsbyrå i Stockholm som erbjuder koncernredovisning för koncerner och  multinationella företag.  Alla företag som ingår i en större eller mindre koncern behöver förse myndigheter med en särskild årsredovisning; det vill säga en koncernredovisning utöver den årliga redovisningen. ViRedo har erfarna ekonomer med rätt slags kompetens för att sammanställa den koncernredovisning som Skatteverket kräver.

Den ska innehålla:

 • årlig redovisning
 • fastställelseintyg
 • förvaltnings- och verksamhetsberättelser
 • balansräkning
 • kassaflödesanalyser
 • revisionsberättelser

När ni i ert företag behöver hjälp av erfarna ekonomer som tar fram och skapar koncernredovisning enligt gällande lagar och regler för en godkänd koncernredovisning – ta kontakt med oss på ViRedo!

Så arbetar ViRedo

Vi arbetar efter gängse mall för godkänd koncernredovisning och presenterar för er en koncernredovisning – allt efter hur en sådan ska se ut. Anlitar ni oss presenterar vi en koncernredovisning som ni sedan bara behöver godkänna. Enklare än så kan det knappast bli!

Ta kontakt och berätta vad ni behöver hjälp med!

Vad är en koncernredovisning?

En godkänd koncernredovisning ska alltid innehålla moderföretagens och dotterföretagens redovisning som en enda redovisning. Vi ser då till att allt förarbete sker på rätt sätt, vilket sedan bildar underlag för er årliga redovisning. Självklart är vi öppna för hur just er koncern önskar ta del av redovisningen och på de sätt som ni önskar att den presenteras, exempelvis med rätt logotype, typsnitt och dokument, samt om ni har särskilda önskemål om upplägg, med mera.

Om ni önskar det kan vi även ta ansvar för bokföringen för hela er koncern, så ta kontakt så skriver vi avtal om det. Det kan finns en del fällor när det kommer till koncernredovisning, men det känner vi väl till och ser till att undvika. Vi har kunskapen även om gängse bokföring. Är det så att ni behöver hjälp med det, ta kontakt så hjälper vi er!

Phone mockup av Fortnox appen

Tar ansvar för er redovisning

När vi tar hand om er årliga redovisning tar vi fullt ansvar – även om det formella ansvaret sedan läggs på styrelsen i er koncern. Ansvar i detta sammanhang gäller att vi inför redovisningen och ser till så att alla dokument är rätt och att hanteringen av er koncernredovisningen sker på ett korrekt sätt. Vi erbjuder även en förvärvsanalys som talar om status på er koncern vid ett förvärvsdatum.

Frågor som många ställer sig:

– Vad är en koncern?

Även om vi använder ordet koncern mycket i vardagligt tal, är det inte alltid som alla kan definiera vad en koncern egentligen är. Enligt Skatteverkets upplysningar definieras en koncern enligt bestämmelser i ÅRL; att en koncern är det i lagens bemärkelse, om mer än hälften av tillgångarna i ett dotterbolag ägs av ett moderföretag. Om inte det inte är så, så är det något annat, till exempel ett vanligt, men ett större företag. Ett undantag gäller när det kommer till koncernredovisningar och det är om er koncern är en mindre sådan, vilket innebär att dotterföretaget till ett moderföretag är av obetydlig storlek och endast har en liten verksamhet som saknar större inkomster.

– När ska en koncernredovisning ske?

En koncernredovisning ska alltid ske vid räkenskapsårets slut, och de allra flesta räkenskaper pågår under minst ett år. Detta innebär att en koncernredovisning ska ske 1 gång/år. En koncernredovisning ska också vara en redovisning som omfattar alla företag; alltså moderföretaget och dess dotterföretag som en enda enhet. På så sätt bildar redovisningen en enda enhet, trots att det handlar om flera olika företag inom koncernen, och koncernens ekonomi och bokföring räknas då som en och den samma.

– Hur ska en koncernredovisning utformas?

Enligt lag ska en koncernredovisning utformas som en enda redovisning och ska innehålla:

 • koncernbalansräkning
 • koncernresultaträkning, med noter.
 • förvaltningsberättelse
 • kassaflödesanalys

 

Den ska även utformas i enlighet med God redovisningssed på följande sätt:

 • Koncernredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt.
 • Alla koncernbalansräkningar, koncernresultaträkningar, koncernförvaltningsberättelser och koncernflödesanalyser ska upprättas som en enda enhet.
 • Alla ska tydligt och klart se vad som är minus och vad som är plus.
 • Alla ska också komma fram till samma resultat hur de än räknar i en koncernredovisning.
 • En koncernredovisning ska ge en rättvis bild av koncernens ekonomiska ställning och resultat.
 • Allt ska utgöra en enda sammanställning av balansräkningar, resultatberäkningar för såväl moder- som dotterföretagen.

K2 och K3

K2 kan enbart gälla mindre företag och detta gäller alltså inte för en koncern. Vad gäller K3 så ska en koncernredovisning utgå från en enhetssyn, vilket alltid ska spegla hela koncernen, oavsett ägarstruktur, enligt Skatteverkets upplysningar gällande sådana redovisningar.

Alla identifierbara tillgångar och skulder ska tas upp i en koncernredovisning och alltid till sitt verkliga värde. Det egna kapitalet i en koncernredovisning ska delas upp i majoritetens och minoritetens andelar. Detta är något som vi har full kontroll på och en god erfarenhet av.

Vad gäller i multinationella koncerner?

Är det så att er koncern finns inom flera länder gäller lagen om IAS-förordningen som säger att alla noterade europeiska företag ska tillämpa de internationella redovisningsstandarder som har antagits av EU:s kommission.

Dessutom ska koncernredovisning tillämpa RFR 1, det vill säga; kompletterande redovisningsregler gällande koncerner. Detta är också vad vi har specialitet inom. Sedan tillkommer andra regler för finansiella bolag som lyder under Finansinspektionen. Dessa gäller endast företag som verkar som kreditinstitut och handlar med värdepapper.

För koncerner som är multinationella, det vill säga som finns i andra länder än inom EU, gäller att koncernredovisningen ska ske inom regelverket för IFRL. Detta har vi också kompetensen för och kan erbjuda.

Phone mockup av Fortnox appen